Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach organizowanych przez Warsaw Home Expo sp. z o.o. na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, jest Warsaw Home Expo sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie, ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709613, NIP: 7282825004, REGON: 36899322000000, (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Dane osobowe Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach organizowanych przez Warsaw Home Expo sp. z o.o. na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów przetwarzane będą:
  • na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych, w tym w szczególności do rozpoznania potrzeb Wystawców, stworzenia odpowiedniej oferty handlowej, informowania o produktach i usługach, informowania o promocjach, akcjach i wydarzeniach oraz dostosowywania reklam;
  • w celu obsługi Zgłoszenia uczestnictwa w Targach i podjęcia przez Administratora działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Wystawców oraz ogą być:
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ochrony prawnej, organy nadzoru);
  • podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane Wystawców (np. agencje reklamowe, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje badawcze itp.);
  • Partnerzy Administratora, tj. podmioty, z którymi Administrator współpracuje prowadząc działalność gospodarczą,
  • inne podmioty z Grupy Ptak, tj. podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem.
 5. Dane osobowe Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby dane Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, miały być przekazywane poza terytorium EOG, Administrator zapewni, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.
 6. Dane osobowe Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub w których są przetwarzane, a  także w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wystawcom oraz innym podmiotom uczestniczącym w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, przysługują następujące prawa wobec Administratora:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe Wystawców innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, mogą podlegać profilowaniu.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Targach oraz skorzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych.